Komnata Solna Zespół Terapeutyczno-Relaksacyjny

Sesje terapeutyczne
w Komnacie Solnej

Regulamin Komnaty Solnej

Regulamin Komnaty Solnej

1.     Każda osoba korzystająca z Komnaty Solnej jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu, obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się ich zapisom i poleceniom obsługi, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

2.     Wykupienie usługi jest rozumiane jako oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jednoznaczne z jego akceptacją bez zastrzeżeń.

3.     Komnata solna to przede wszystkim miejsce wyciszenia, spokoju i relaksu.

4.     Do Komnaty należy wchodzić w wygodnym ubraniu oraz zmiennych skarpetach.

5.     Podczas seansu należy zachowywać się cicho. Jedynie dzieci bawiące się w „Kąciku Dziecka” mają więcej swobody, ale ich zachowanie
nie może przeszkadzać pozostałym uczestnikom seansu. Prosimy o zastosowanie się do poleceń i uwag personelu.

6.     W Komnacie nie niszczymy, ani nie dotykamy ścian oraz elementów wystroju wnętrza, a także nie wrzucamy soli,
jak i innych przedmiotów, do elementów wystroju i wyposażenia wnętrza.

7.     Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody. Rodzic/Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za podopiecznych.

8.     Dzieci do lat 3 mogą korzystać z seansów bezpłatnie.

9.     Dopuszczalne jest wniesienie telefonu komórkowego, ale tylko i wyłącznie ustawionego w trybie cichym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek połączeń ze względu na komfort osób przebywających w Komnacie.

10.  Zabrania się:

a.      spożywania jakichkolwiek posiłków oraz picia napojów, żucia gumy,

b.     wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, puszek,

c.      wprowadzania zwierząt,

d.     palenia lub używania jakiegokolwiek źródła ognia,

e.      wynoszenia soli z Komnaty,

f.      biegania i hałasowania,

g.     przestawiania leżaków,

h.     wstępu do Komnaty i przebywania w niej w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,

i.      wnoszenia do Komnaty toreb i plecaków, należy je pozostawić w szatni przed wejściem do Komnaty Solnej.

11.  Teren obiektu oraz Komnata są monitorowane i za wszystkie szkody odpowiada klient, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności klientów, którzy nie stosują się do regulaminu obowiązującego na terenie obiektu oraz instrukcji Personelu. Personel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu. Teren jest monitorowany w sposób ciągły. Personel gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.

12.  W Komnacie nie filmujemy i nie fotografujemy w trakcie seansu. (Możliwość robienia zdjęć i filmowania wyłącznie
w czasie przerwy między seansami, za zgodą personelu).

13.  Nie zaleca się używania kosmetyków o intensywnych zapachach przed wejściem do Komnaty.

14.  W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Komnatę.

15.  Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta.

16.  We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel.

17.  Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa dokładnie 45 minut - nie ma możliwości wejścia do Komnaty Solnej w trakcie rozpoczętego już seansu.

18.  Komnata Solna jest czynna:

a.      od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 (godzina rozpoczęcia pierwszego seansu) do 19.00 (godzina rozpoczęcia ostatniego seansu),

b.     w soboty w godzinach od 10.00 (godzina rozpoczęcia pierwszego seansu) do 15.00 (godzina rozpoczęcia ostatniego seansu),

c.      w niedziele nieczynne,

d.     przerwa techniczna od godziny 14.00 do godziny 16.00

e.     Personel Komnaty Solnej zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia w święta oraz z przyczyn losowych.

19.  Na seans prosimy przychodzić punktualnie, a najlepiej około 10 minut wcześniej.

20.  Koniec seansu sygnalizuje personel – przychodzi i wypuszcza korzystających z Komnaty.

21.  W przypadku chęci uczestniczenia w kilku następujących po sobie seansach fakt ten należy zgłosić personelowi przed wejściem na pierwszy z seansów celem zarezerwowania miejsca oraz wykupienia biletu. W przeciwnym wypadku pierwszeństwo mają osoby z już wykupioną lub zarezerwowaną usługą.

22.  Opłaty przyjmowane są w kasie Komnaty.

23.  Bilet jest ważny w dniu zakupu na określony seans. Za niewykorzystane bilety opłaty nie zwracamy.

24.  Zaleca się dokonanie rezerwacji na konkretną godzinę seansu w kasie Komnaty lub za pośrednictwem telefonu bądź mail-a. Osoby z rezerwacją mają pierwszeństwo przed osobami bez rezerwacji.

25.  W Komnacie może przebywać: min 1 osoba - max 16 osób.

26.  Podczas seansu należy wygodnie ułożyć się w fotelu, głęboko oddychać, rozluźnić i poddać działaniu mikroklimatu.

27.  Każdy korzystający z Komnaty solnej przebywa w niej na własną odpowiedzialność.

28.  Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz za wszelkie szkody i obrażenia wynikające z powyższego personel Komnaty Solnej nie ponosi odpowiedzialności.

29.  Z groty solnej mogą korzystać osoby:

a.      które ukończyły 18 lat – samodzielnie na własną odpowiedzialność,

b.     które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność,

c.     które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych.

30.  Osoby, które zmagają się z:

a.      nadczynnością tarczycy,

b.     zaawansowanymi chorobami nowotworowymi,

c.      ostrym stanem gruźliczym,

d.     chorobami nerek,

e.      alergią na sól,

f.      innymi stanami ostrych zapaleń, oraz

g.     kobiety w ciąży,

- przed wejściem na seans w Komnacie solnej powinny zasięgnąć opinii lekarza.

31.  Główne przeciwwskazania obejmują:

a.      ostre stany chorób układu oddechowego,

b.     przewlekłe choroby płuc na trzecim etapie chronicznej niewydolności płuc,

c.      zatrucia,

d.     niewydolność serca,

e.      krwawienie,

f.      plucie krwią,

g.     nadciśnienie w fazie IIB s,

h.     wszelkie choroby wewnętrzne.

32.  Komnata Solna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione, także w szafkach.

Przestrzegając regulaminu szanujemy czas swój oraz innych osób, aby pobyt w Komnacie Solnej był komfortowy, zapewniał prawdziwy odpoczynek oraz relaks.

Informacje o obowiązujących promocjach publikowane są na stronie internetowej Komnaty Solnej.

 

Dziękujemy i życzymy miłego seansu!