Komnata Solna Zespół Terapeutyczno-Relaksacyjny

Sesje terapeutyczne
w Komnacie Solnej

Regulamin korzystania z apartamentów

Niniejszy regulamin stanowi o warunkach rezerwacji apartamentów zamieszczonych na stronie internetowej www.komnatasolna.pl

1         Postanowienia Ogólne.

1)      Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanych i wyposażonych apartamentów, w tym warunki dokonywania ich rezerwacji.

2)      Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu najmu krótkoterminowego Apartamentu.

3)      Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

a.       Apartament – lokal opisany szczegółowo na stronie http://www.komnatasolna.pl lub portalach ogłoszeniowych, który stanowi przedmiot Rezerwacji lub Najmu,

b.       Wynajmujący – „Grzegorz Franosz”, 1 Maja 127, Ruda Śląska, obsługująca serwis internetowy http://www.komnatasolna.pl  świadcząca Usługę,

c.       Przedpłata - opłata w wysokości nie mniejszej niż20% ceny za Usługę, która stanowi podstawę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny Usługi. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Przedpłaty lub z niej zrezygnować,

d.       Potwierdzenie Rezerwacji - przesłanie drogą mailową odpowiedniego formularza Klientowi oraz warunkowo wpłynięcie Przedpłaty na konto Wynajmującego,

e.       Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z Apartamentu na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie i Potwierdzeniu Rezerwacji,

f.        Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego,

g.       Usługa – usługa najmu Apartamentu opisanego na stronach http://www.komnatasolna.pl lub portalach ogłoszeniowych, które Wynajmujący wynajmuje Klientom na cele mieszkaniowe działając w imieniu własnym. Wynajem lokali ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.

2         Przedmiot umowy

1)      Umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą stanowi umowę najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2)      Do umowy najmu krótkoterminowego nie znajdują zastosowania postanowienia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3)      Umowa obejmuje wyłącznie wynajem apartamentu. Wynajmujący nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług. W szczególności Wynajmujący nie świadczy na rzecz Najemcy usług hotelarskich, transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.

3         Rezerwacja.

1)      Celem dokonania rezerwacji Usługi, Klient przesyła na adres email: biuro@komnatasolna.pl zapytanie dotyczące wybranego lokalu.

2)      Celem potwierdzenia Rezerwacji, Wynajmujący przesyła na adres e-mail Klienta Potwierdzenie Rezerwacji. Warunkowo Wynajmujący może dodatkowo zażądać uiszczenia Przedpłaty, w tym przypadku rezerwacja zmienia status na Potwierdzoną Rezerwację z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego Przedpłatą.

3)      Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Najemca zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.

4)      Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona przesyła Potwierdzoną Rezerwację, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu Przedpłaty na rachunek Wynajmującego.

5)      Apartamenty mogą zostać wyjątkowo zarezerwowane w inny sposób, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z Wynajmującym oraz po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody.

4         Płatność.

1)      W przypadku wymaganej Przedpłaty Klient dokonuje płatności na rachunek wskazany przez Wynajmującego, podając w tytule własne nazwisko oraz nazwę Apartamentu, w taki sposób by rachunek Wynajmującego został uznany nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji, w każdym przypadku nie później niż na 2 dni robocze przed pierwszym dniem korzystania z Apartamentu.

2)      Uznanie rachunku Wynajmującego Przedpłatą po terminie wskazanym powyżej, powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Wynajmujący dokona Potwierdzenia Rezerwacji.

3)      Płatność pozostałej części Ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach:

a.       gotówką, z chwilą wydania kluczy do Apartamentu,

b.       kartą płatniczą, z chwilą wydania kluczy do Apartamentu,

4)      Koszt każdego dodatkowego sprzątania Apartamentu wynosi 90 zł + VAT.

5)      Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.

6)      W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt oraz za dodatkowe sprzątanie Apartamentu musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Apartamentu do dyspozycji Klienta.

5         Zmiany w rezerwacji. Odwołanie najmu.

1)      Wszelkie zmiany w rezerwacji oraz jej anulowanie wymaga przesłania przez Klienta pisemnej rezygnacji lub zapytania o zmianę na adres biuro@komnatasolna.pl

2)      Przy anulowaniu Wynajmujący jest uprawniony do pobrania od Klienta 100% Przedpłaty jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni przed pierwszym dniem przyjazdu, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z Apartamentu.

3)      W przypadku anulowania rezerwacji kwota należna Klientowi zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Klienta lub na rachunek, z którego opłata rezerwacyjna została dokonana.

4)      W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie odwołana lub gdy odwołanie lub zmiana nastąpi w planowanym dniu przyjazdu i później Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia całej ceny najmu, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

5)      Zmiany rezerwacji dokonuje się poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji i utworzenie nowej, w sposób opisany w Paragrafie 3. Przedpłata wpłacona przy poprzedniej rezerwacji ulega zaliczeniu na poczet Przedpłaty wynikającej z nowej rezerwacji.

6)      W przypadku gdy cena najmu wynikająca z nowej rezerwacji będzie wyższa, Najemca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty Przedpłaty, na zasadach określonych w Paragrafie 4.

7)      W przypadku gdy cena najmu będzie niższa, wpłacona Przedpłata zostaje zaliczona na poczet ceny najmu.

8)      Zmiana rezerwacji ze strony Klienta w zakresie terminu może nastąpić najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem najmu pod warunkiem dysponowania wolnymi terminami i apartamentami.

6         Odpowiedzialność.

1)      W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności.

2)      W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub o wyższym standardzie, za tę samą lub niższą cenę.

3)      Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z lokalu. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.

7         Przyjazd i odbiór kluczy

1)      Wydanie Apartamentu Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 16:00 i nie później niż o godzinie 20.00. Na przyjazd w po godzinie 20.00 zgodę musi wyrazić Wynajmujący. W takim przypadku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł. Wydanie apartamentu przed godziną 16:00 również może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego.

2)      Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę.

3)      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

4)      Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie. Wydanie apartamentu następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dowodu tożsamości, po uiszczeniu Ceny najmu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. W razie wyrażenia takiej prośby Najemcy zostaje przekazany Rachunek za usługę Najmu lokalu. Właściciel lub jego przedstawiciel prezentuje Klientowi lokal i jego wyposażenie.

5)      W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

6)      Wynajmujący lub jego przedstawiciel może odmówić wydania kluczy do Apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Najemcę postanowień regulaminu.

8         Obowiązki Najemcy

1)      Liczba osób mogących przebywać w apartamencie jest ograniczona do podanej w opisie Apartamentu, zamieszczonym na stronie http://www.komnatasolna.pl lub portalach ogłoszeniowych. Po godzinie 22:00 w lokalu mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

2)      Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

3)      Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

4)      Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

5)      Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.800 złotych.

6)      W lokalu zabrania się używania otwartego ognia.

7)      Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 06:00. W obiektach, w których obowiązuje regulamin porządku domowego Najemca zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zabrania się organizacji głośnych i uciążliwych spotkań towarzyskich, prywatek lub imprez w lokalu.

8)      Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

9)      Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

10)   Najemca nie może oddawać w podnajem apartamentów oraz przekazywać ich osobom trzecim oddawać w podnajem apartamentów oraz przekazywać ich osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

11)   Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przedstawiciela Wynajmującego. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.

12)   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.

13)   Najemca zobowiązany jest do dbania o Apartament i jego zwrotu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.

14)   Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami, w tym właścicieli mieszkań sąsiadujących z Apartamentem. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód. Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia Apartamentu do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.

15)   Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w Apartamencie, przedstawiciele Wynajmującego niezwłocznie skontaktują się z Najemcą.

16)   W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w tym w szczególności zapisów ust. 1-8 niniejszego paragrafu, Wynajmujący upoważniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego, może również w razie naruszenia ust. 1, 2, 4, 5 lub 6 niniejszego paragrafu, nałożyć na Najemcę karę umowną w wysokości 800 zł za każde naruszenie.

17)   Zwrot Apartamentu w ostatnim dniu najmu następuje do godziny 12:00. Zwrot apartamentu po godzinie 12:00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z Wynajmującym.

18)   Wynajmujący w dniu przekazania Apartamentu wyda Najemcy klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Najemca zobowiązuje się uiścić dodatkową opłatę w wysokości 500 zł . Najemca nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do Apartamentu. Najemca może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do Wynajmującego ze stosownym wnioskiem.

19)   Z chwilą zakończenia okresu najmu, klucze odbiera Wynajmujący lub jego przedstawiciel, dokonując jednocześnie przeglądu Apartamentu w obecności Najemcy.

20)   W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1200 zł, za każdą dobę bezumownego korzystania z Apartamentu po dacie zakończenia najmu.

21)   W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego.

22)   Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

9         Ceny

1)      Ceny podane w opisie poszczególnych Apartamentów są cenami brutto. Aktualne ceny prezentowane są na portalu Booking.com

2)      W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do apartamentu mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i internetu).

3)      Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Doba trwa od godziny 16.00 w dniu najmu do godziny 12.00 dnia następnego. Ceną najmu Apartamentu jest iloczyn ceny Apartamentu na ilość dób najmu.

4)      Podane w opisie Apartamentów ceny mogą ulec zmianie w okresach świątecznych, letnich oraz podczas imprez masowych.

10    Dane osobowe.

1)      Poprzez korzystanie z usług Wynajmującego i dokonanie Wstępnej Rezerwacji Klient niniejszym waraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Wynajmującego, odpowiedzialnego za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2)      Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

11    Postanowienia końcowe.

1)      Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.

2)      W przypadku Rezerwacji dokonanej przez osobę fizyczną ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny zaś w przypadku Rezerwacji dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez osoby prawne ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

3)      Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.01.2018 r. i ma zastosowanie do rezerwacji, które zostaną złożone po tej dacie.

4)      Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane przez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej http://www.komnatasolna.pl.